| |
เหตุที่ทำให้กัปป์พินาศ   |  

เหตุที่ทำให้กัปป์พินาศนั้น ได้แก่ อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ กล่าวคือ เมื่อโลภะหรือราคะมีสภาพหนาแน่นกว่า กัปป์ย่อมถูกทำลายด้วยไฟ เมื่อโทสะหนาแน่นกว่า กัปป์ย่อมถูกทำลายด้วยน้ำ แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่า เมื่อโทสะหนาแน่นกว่า กัปป์ย่อมถูกทำลายด้วยไฟ เมื่อโลภะหรือราคะหนาแน่นกว่า กัปป์ย่อมถูกทำลายด้วยน้ำ เมื่อโมหะหนาแน่นกว่า กัปป์ย่อมถูกทำลายด้วยลม

การพินาศของกัปป์ด้วยสาเหตุทั้ง ๓ ประการนั้น มีความเป็นไปดังต่อไปนี้

รอบที่ ๑ กัปป์ย่อมพินาศด้วยไฟ ๗ ครั้งติด ๆ กัน เมื่อถึงครั้งที่ ๘ จึงพินาศด้วยน้ำ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ รอบที่ ๔ รอบที่ ๕ รอบที่ ๖ รอบที่ ๗ ก็เป็นไปโดยทำนองเดียวกันนี้ ส่วนในรอบที่ ๘ นั้น กัปป์พินาศด้วยไฟ ๗ ครั้ง พอถึงครั้งที่ ๘ จึงถูกทำลายด้วยลม รวมเป็น ๘ รอบ นับได้ ๖๔ ครั้ง หรือ ๖๔ มหากัปป์นั่นเองรุ.๗๐๗


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |