| |
รูปที่ได้จากผลบุญ [บุญนิธิ] ๖ ประการ

ในนิธิกัณฑสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงรูปลักษณ์ที่เป็นผลของบุญไว้ ๖ ประการรุ.๒๔๗ คือ

๑. สุวัณณตา มีผิวพรรณงาม

๒. สุสรตา มีเสียงไพเราะ

๓. สุสัณฐานา มีทรวดทรงดี [หุ่นดี]

๔. สุรูปตา มีรูปสวยงาม

๕. อาธิปัจจัง มีความเป็นใหญ่

๖. ปริวาโร ได้บริวารดี

รูปธรรมและอิฏฐผลอันน่าปรารถนาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่บุคคลได้มาด้วยอำนาจแห่งบุญนิธิคือขุมทรัพย์แห่งบุญทั้งสิ้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |