| |
ลักษณะของบุคคลผู้มากไปด้วยราคจริต ๘ ประการ   |  

๑. มายา เป็นคนมีมารยาเจ้าเล่ห์

๒. สาเถยโย เป็นคนมักโอ้อวด [๒ ข้อนี้เข้าลักษณะว่าปิดชั่วอวดดี]

๓. มาโน เป็นคนถือตัวจัด

๔. ปาปิจฉะตา เป็นคนมีความปรารถนาลามก [ปรารถนาในทางเลวทราม]

๕. มหิจฉะตา เป็นคนมีความมักมาก [มักใหญ่ใฝ่สูง]

๖. อะสันตุฏฐิตา เป็นคนไม่มีความสันโดษ

๗. สิงคัง เป็นคนมีแง่งอน [เจ้าแง่แสนงอน]

๘. จาปัล๎ยัง เป็นคนขี้งอน [ชอบให้คนเอาใจ]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |