| |
ธัมมสโมธาน ๘ ประการ   |  

การประชุมแห่งปัจจัยที่จะให้ความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สำเร็จลงได้ เรียกว่า ธัมมสโมธาน มี ๘ ประการ ได้แก่

๑. ได้ความเป็นมนุษย์ในชาตินั้น

๒. เป็นบุรุษเพศ คือ เป็นผู้ชายอย่างสมบูรณ์

๓. มีอุปนิสัยสมบัติที่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ในชาตินั้น [แต่ไม่บรรลุ]

๔. ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะยังทรงพระชนม์อยู่ [ทั้งได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า]

๕. ได้บวชเป็นดาบส หรือบวชเป็นภิกษุอยู่ [ในขณะได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า]

๖. ได้อภิญญา ๕ [โลกียอภิญญา] และสมาบัติ ๘

๗. เป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้า อาจสละชีวิตร่างกายเพื่อเป็นพุทธบูชาได้

๘. มีฉันทะและอุตสาหะอย่างแรงกล้าในการที่จะบำเพ็ญพุทธการกธรรม คือ ธรรมที่จะให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่ บารมี ๓๐ มหาบริจาค ๕ จริยา ๓


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |