| |
องค์แห่งกาเมสุมิจฉาจาร ๔ ประการ   |  

การประพฤติล่วงกาเมสุมิจฉาจาร ที่จัดว่า เป็นการก้าวล่วงกรรมบถนั้น จะต้องประกอบด้วยองค์ ๔ คือ

๑. อะคะมะนิยะวัตถุ วัตถุที่ไม่ควรเกี่ยวข้อง หมายถึง ภรรยาสามีของบุคคลอื่น หรือบุตรธิดาทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น ที่ไม่ควรล่วงละเมิด [ยกเว้นสามีภริยาของตนเองเท่านั้น]

๒. ตัส๎มิง เสวะนะจิตตัง มีจิตคิดจะเสพวัตถุนั้น หมายถึง มีใจใคร่ที่จะประพฤติในทางเพศกับบุคคลเหล่านั้น

๓. ปะโยโค มีความพยายามในการเสพเมถุน หมายถึง พยายามที่จะล่วงประเวณี ประพฤติในทางเพศ เสพกามอารมณ์กับบุคคลเหล่านั้น ทางปากก็ดี ทางทวารหนักก็ดี ทางทวารเบาก็ดี โดยความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี [พูดโน้มน้าว ยั่วยวน ปลุกเร้าอารมณ์ เป็นต้น]

๔. มัคเคนะ มัคคะปะฏิปัตติอะธิวาสะนัง มีความพอใจในการประกอบมรรคให้ถึงกัน [ทำอวัยวะเพศให้ถึงกัน]

เมื่อครบองค์ทั้ง ๔ เหล่านี้ ย่อมเป็นอันล่วงกรรมบถแห่งกาเมสุมิจฉาจาร ถ้าไม่ครบองค์ทั้ง ๔ นี้ ก็จัดเป็นแต่ศีลด่าง ศีลพร้อย หรือศีลทะลุ อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อบุคคลได้รู้และเข้าใจองค์ประกอบของกาเมสุมิจฉาจาร และรู้ถึงโทษของกาเมสุมิจฉาจารตามความเป็นจริงโดยโยนิโสมนสิการแล้ว ย่อมสามารถงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารนี้ได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |