| |
อรรถของพระอรหันต์   |  

๑. พระอรหันต์ หมายถึง บุคคลผู้ควรเคารพสักการะและบูชาอย่างยิ่ง ดังบาลีว่า ปูชาทิวิเสสัง อะระหะตีติ = อะระหัง แปลความว่า บุคคลผู้ควรบูชาอย่างวิเศษ ชื่อว่า พระอรหันต์

๒. พระขีณาสพ หมายถึง บุคคลผู้สิ้นอาสวกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ว

๓. พระอเสกขบุคคล หมายถึง ผู้ที่ไม่ต้องศึกษา หมายความว่า เป็นผู้ที่ไม่ต้องทำการศึกษาและปฏิบัติในไตรสิกขาอีกต่อไปแล้ว เพราะเป็นผู้บริบูรณ์แล้วด้วยอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา เป็นผู้ไม่ต้องขวนขวายปฏิบัติในไตรสิกขาเพื่อหวังคุณธรรมที่สูงขึ้นไปอีก เพราะได้ถึงคุณธรรมสูงสุดแล้ว จึงเป็นผู้ขวนขวายน้อย อยู่สำราญในทิฏฐธรรม คือ ความสุขด้วยคุณธรรมในภพปัจจุบัน


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |