| |
อุจเฉททิฏฐิ ๓ อย่าง   |  

๑. อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่า เหตุไม่มี หมายความว่า มีความเห็นว่า ความดี ความชั่ว หรือ ความสุข ความทุกข์ไม่มีเหตุทำให้เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นเองลอย ๆ หรือเห็นว่า พระพรหมหรือเทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นเท่านั้น

๒. นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่า ผลไม่มี หมายความว่า การทำดี ทำชั่วที่กระทำลงไปแล้ว ไม่มีผล หรือไม่สามารถส่งผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ให้บุคคลที่กระทำกรรมได้รับแต่ประการใด สัตว์ทั้งหลายจะสุขก็สุขเอง จะทุกข์ก็ทุกข์เอง หรือเห็นว่า ความสุขความทุกข์มาจากเหตุภายนอก คือ เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลความสุขความทุกข์ให้

๓. อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่า ไม่เป็นอันทำ หมายความว่า การกระทำทุกอย่าง ไม่เป็นบาป ไม่เป็นบุญ ไม่เป็นเหตุ และไม่มีผล สักแต่ว่า กระทำ เท่านั้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |