| |
หากหญิงต้องการเกิดเป็นชาย   |  

ในมหานารทกัสสปชาดก ขุททกนิกาย ชาดก สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงถึงแนวทางที่เป็นหลักฐานว่า สตรีผู้ปรารถนาเกิดเป็นชายที่สมบูรณ์พร้อมในความเป็นชายต่อไปในชาติหน้า พึงปฏิบัติตามพระพุทธพจน์รุ.๒๖๕ ดังต่อไปนี้

ยา อิจฺเฉ ปุริสํ นารี    ชาติชาติปุนปฺปุนํ
สามิกํ อปจาเยยฺย    อินฺทํว ปริจาริกา ฯ

แปลความว่า

หญิงใดหมายเกิดเป็นชายไปทุกชาติ ควรปฏิบัติสามีให้เหมือนกับนางปริจาริกาปฏิบัติพระอินทร์ ฉันนั้น

[ถ้าไม่มีสามี พึงปฏิบัติบิดามารดาดังท่านเป็นเทวดาผู้วิเศษ จนตลอดชีวิต หรือจนท่านทั้ง ๒ ตายจากไป และพึงเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ การประพฤติผิดในกาม หรือการคบชู้สู่สามีของบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |