| |
อายตนะ ๑๒   |  

อายตนะ หมายความว่า เป็นบ่อเกิดหรือเป็นเหตุทำให้เกิดธรรมต่าง ๆ มีวิญญาณ เป็นต้นตามมา มี ๑๒ ประการ คือ

๑. จักขายตนะ ได้แก่ จักขุปสาทรูป จัดเป็น รูป
๒. รูปายตนะ ได้แก่ วัณณรูป คือ สีต่าง ๆ จัดเป็น รูป
๓. โสตายตนะ ได้แก่ โสตปสาทรูป จัดเป็น รูป
๔. สัททายตนะ ได้แก่ สัททรูป คือ เสียงต่าง ๆ จัดเป็น รูป
๕. ฆานายตนะ ได้แก่ ฆานปสาทรูป จัดเป็น รูป
๖. คันธายตนะ ได้แก่ คันธรูป คือ กลิ่นต่าง ๆ จัดเป็น รูป
๗. ชิวหายตนะ ได้แก่ ชิวหาปสาทรูป จัดเป็น รูป
๘. รสายตนะ ได้แก่ รสรูป คือ รสต่าง ๆ จัดเป็น รูป
๙. กายายตนะ ได้แก่ กายปสาทรูป จัดเป็น รูป
๑๐. โผฏฐัพพายตนะ ได้แก่ ปถวี เตโช วาโย จัดเป็น รูป
๑๑. มนายตนะ ได้แก่ จิตทั้งหมด จัดเป็น นาม
๑๒. ธัมมายตนะ ได้แก่ เจตสิก ๕๒ นิพพาน จัดเป็น นาม
สุขุมรูป ๑๖ จัดเป็น รูป


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |