| |
พระอนาคามี ๕ ประเภท   |  

๑. อันตรปรินิพพายี หมายถึง พระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิสนธิในพรหมโลก [สุทธาวาสภูมิ ๕ หรือถ้าได้อรูปฌานก็เกิดในอรูปฌานภูมิ ๔] ภูมิใดภูมิหนึ่ง แล้วได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลและจะเข้าสู่ปรินิพพาน ภายในกึ่งแรกแห่งอายุขัยของภูมินั้น ๆ

๒. อุปหัจจปรินิพพายี หมายถึง พระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิสนธิในพรหมโลก [สุทธาวาสภูมิ ๕ หรือถ้าได้อรูปฌานก็เกิดในอรูปฌานภูมิ ๔] ภูมิใดภูมิหนึ่ง แล้วได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผล และจะปรินิพพานภายในกึ่งหลังแห่งอายุขัยของภูมินั้น ๆ

๓. อสังขารปรินิพพายี หมายถึง พระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิสนธิในพรหมโลก [สุทธาวาสภูมิ ๕ หรือถ้าได้อรูปฌานก็เกิดในอรูปฌานภูมิ ๔] ภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลได้โดยสะดวก ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก

๔. สสังขารปรินิพพายี หมายถึง พระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิสนธิในพรหมโลก [สุทธาวาสภูมิ ๕ หรือถ้าได้อรูปฌานก็เกิดในอรูปฌานภูมิ ๔] ภูมิใดภูมิหนึ่ง แล้วต้องใช้ความพยายามอย่างแรงกล้า จึงจะสามารถบรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลได้

๕. อุทธังโสตะอกนิฏฐคามี หมายถึง พระอนาคามีบุคคลที่ปฏิสนธิในสุทธาวาสภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งแล้ว จะจุติแล้วปฏิสนธิในภูมิที่สูงขึ้นไปตามลำดับ จนถึงอกนิฏฐาภูมิ แล้วจะได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผล และจะปรินิพพานในอกนิฏฐาภูมินั้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |