| |
ทานที่เป็นจาคานุสสติ ๓ ประการ   |  

การบริจาคทานที่จะใช้เป็นอารมณ์ของจาคานุสสติได้นั้น ต้องพร้อมด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ

๑. ธัมมิยะลัทธะวัตถุ ไทยธรรมที่ได้มานั้น เป็นของบริสุทธิ์ ได้มาโดยความชอบธรรม

๒. เจตะนาสัมปะทา มีเจตนาในการเสียสละอย่างแรงกล้า ทั้ง ๓ กาล คือ บุพพเจตนา มุญจนเจตนา อปรเจตนา

๓. มุตตะจาคี ตั้งใจเสียสละ เพื่อกำจัดความตระหนี่ และตัณหา มานะ ทิฏฐิ

การบริจาคทานเป็นบาทเบื้องต้นที่จะทำให้เป็นผู้ทรงศีล ศีลเป็นบาทให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นบาทให้เกิดปัญญา เป็นลำดับกัน


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |