| |
ธรรมที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันฝ่ายอกุศล ๗ อย่าง   |  

ในด้านสภาวธรรมนั้น ธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลย่อมมีความเป็นอาหารแก่กันและกันให้อกุศลธรรมอย่างอื่นเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันไป ทำให้เกิดเป็นลูกโซ่แห่งอกุศลธรรมขึ้น ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต มี ๗ ประการรุ.๖๐๘ คือ

๑. อวิชชา เป็นอาหาร [เป็นต้นเหตุ] ของ นิวรณ์ ๕

๒. นิวรณ์ ๕ เป็นอาหาร [เป็นต้นเหตุ] ของ ทุจริต ๓

๓. ทุจริต ๓ เป็นอาหาร [เป็นต้นเหตุ] ของ ความไม่สำรวมอินทรีย์

๔. ความไม่สำรวมอินทรีย์ เป็นอาหาร [เป็นต้นเหตุ] ของ ความหลงลืมสติ

๕. ความหลงลืมสติ เป็นอาหาร [เป็นต้นเหตุ] ของ อโยนิโสมนสิการ

๖. อโยนิโสมนสิการ เป็นอาหาร [เป็นต้นเหตุ] ของ ความไม่ศรัทธา [อสัทธิยะ]

๗. ความไม่ศรัทธา เป็นอาหาร [เป็นต้นเหตุ] ของ การไม่คบสัตบุรุษ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |