| |
อานิสงส์แห่งโลกียสรณคมน์ ๑๐ ประการ   |  

การปฏิญญาถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นเครื่องดำเนินชีวตของตน ด้วยอำนาจสัทธาเจตสิกเป็นประธานที่เป็นไปในมหากุศลจิต โดยที่บุคคลนั้นยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคล คือ ยังเป็นปุถุชนอยู่นั้น เรียกว่า โลกียสรณคมน์ บุคคลผู้ปฏิญญาถึงพระรัตนตรัยและตั้งใจปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอันดีงามนั้น [ถ้าเกิดเป็นเทวดา] ย่อมได้รับอานิสงส์ ๑๐ ประการ คือ

๑. ย่อมมีอายุที่เป็นทิพย์ที่ยืนยาวนานกว่าเทวดาเหล่าอื่น

๒. มีรัศมีกายอันเป็นทิพย์ ร่างกายสว่างรุ่งเรืองกว่าเทวดาเหล่าอื่น

๓. มีความสุขในอิริยาบถ ๔ มากกว่าเทวดาเหล่าอื่น

๔. มียศยิ่งใหญ่กว่าเทวดาเหล่าอื่น

๕. มีตำแหน่งใหญ่กว่าเทวดาเหล่าอื่น

๖. มีรูปอันเป็นทิพย์เลิศกว่าเทวดาเหล่าอื่น

๗. มีเสียงอันเป็นทิพย์ไพเราะกว่าเทวดาเหล่าอื่น

๘. มีกลิ่นหอมฟุ้งขจรไปไกลกว่าเทวดาเหล่าอื่น

๙. ย่อมได้รสอันประณีตยิ่งกว่าเทวดาเหล่าอื่น

๑๐. ย่อมได้สัมผัสที่เจริญใจยิ่งกว่าเทวดาเหล่าอื่น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |