| |
นิพพัตตลักษณะของรูป ๕ ประการ   |  

การเกิดขึ้นของรูปธรรมทั้งหลาย ย่อมมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้น ดังที่ได้แสดงไปแล้วว่ามี ๔ ประการ คือ กรรม จิต อุตุ และอาหาร เรียกว่า สมุฏฐาน ๔ แต่เมื่อกล่าวถึงรายละเอียดแห่งการเกิดขึ้นของรูปตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้ว รูปย่อมเกิดจากเหตุปัจจัย มี ๕ ประการรุ.๖๐๕ คือ

๑. อวิชฺชาสมุทยา รูปสมุทโย รูปเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นเหตุ

๒. ตณฺหาสมุทยา รูปสมุทโย รูปเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นเหตุ

๓. อุปาทานสมุทยา รูปสมุทโย รูปเกิดขึ้นเพราะอุปาทานเป็นเหตุ

๔. กมฺมสมุทยา รูปสมุทโย รูปเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นเหตุ

๕. อาหารสมุทยา รูปสมุทโย รูปเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นเหตุ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |