| |
ร่างกายนี้เมื่อตายแล้วมีความเป็นอสุภะ ๑๐ ประการ   |  

ในอังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาตอรรถกถา และคัมภีร์วิเสสวิสุทธิมรรค หมวดกัมมัฏฐานัคคหณนิทเทส ได้แสดงถึงอสุภกัมมัฏฐานไว้ ๑๐ ประการรุ.๒๒๐ คือ

๑. อุทธุมาตกะ เป็นสภาพที่เน่าพองขึ้นอืด

๒. วินีลกะ เป็นสภาพที่มีสีเขียวคล้ำ คละเคล้าด้วยสีต่าง ๆ

๓. วิปุพพกะ เป็นสภาพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มตามที่เป็นช่องต่าง ๆ

๔. วิจฉิททกะ บางศพถูกสับฟันขาดออกจากกันเป็น ๒ ท่อน

๕. วิกขายิตกะ บางศพถูกสัตว์รุมกัดทึ้งกิน

๖. วิกขิตตกะ บางศพถูกศัตรูคู่เวรกันสับฟันขาดกระจุยกระจาย

๗. หตวิกขิตตกะ บางศพถูกคู่เวรสับฟันขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่

๘. โลหิตกะ บางศพมีโลหิตไหลเอิบอาบเรี่ยราดไปทั่ว

๙. ปุฬุวกะ บางศพมีหนอนชอนไชคลาคล่ำเต็มไปหมด

๑๐. อัฏฐิกะ สุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูก


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |