| |
สัทธา มี ๔ อย่าง   |  

สัทธานี้ เป็นธรรมเบื้องต้น ในอันที่จะทำให้บุคคลได้ประกอบคุณงามความดี เป็นบุญกุศลขึ้นมา และสัทธาที่จะเกิดขึ้นได้นั้น ย่อมต้องอาศัยวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อ ได้แก่ พระรัตนตรัย กรรมและผลของกรรม เป็นต้น มี ๔ อย่าง คือ

๑. กัมมสัทธา ความเชื่อเรื่องกรรม คือ การทำดี ทำชั่ว โดยเชื่อว่า กรรมทุกอย่าง ย่อมมีผลแน่นอน

๒. กัมมวิปากสัทธา ความเชื่อเรื่องผลของกรรม คือเชื่อว่า ความดี ความชั่ว ความสุข ความทุกข์ ที่สัตว์ได้รับอยู่นั้น ย่อมมาจากเหตุในอดีตทั้งสิ้น ที่จะเกิดขึ้นเองลอย ๆ นั้น ไม่มี

๓. กัมมัสสกตาสัทธา ความเชื่อว่า สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของ ๆ ตน บุคคลผู้กระทำกรรมนั้น ย่อมจะได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอน ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า หรือในชาติต่อ ๆ ไปก็ตาม

๔. ตถาคตโพธิสัทธา ความเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระองค์ทรงตรัสรู้จริง ตรัสรู้ถูกต้อง ตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยอำนาจพระสัพพัญญุตญาณ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |