| |
กายคตาสติ   |  

สรีรัฏฐธรรม ๑๐ ประการ

สรีรัฏฐธรรม หมายถึง สิ่งที่มีประจำอยู่ในสรีระร่างกาย ซึ่งควรพิจารณาอยู่เนืองๆ ด้วยกายคตาสติ มี ๑๐ ประการ คือ

๑. สีตัง ความหนาว

๒. อุณโห ความร้อน

๓. ชิฆัจฉา ความหิว

๔. ปิปาสา ความกระหาย

๕. อุจจาโร การปวดอุจจาระ

๖. ปัสสาโว การปวดปัสสาวะ

๗. กายะสังวะโร ความสำรวมกาย

๘. วะจีสังวะโร ความสำรวมวาจา

๙. อาชีวะสังวะโร ความสำรวมอาชีพ

๑๐. โปโนพภะวิโก ภะวะสังขาโร เครื่องปรุงแต่งภพอันเป็นเหตุให้เกิดในภพต่อไป

อานิสงส์ของกายคตาสติ ๑๐ ประการ

๑. อะระติระติสะโห ย่อมอดกลั้นต่อความยินดีและความยินร้ายได้

๒. ภะยะเภระวะสะโห ย่อมอดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวทั้งปวงได้

๓. สีตุณหาทีนัง ขะโม ย่อมอดกลั้นต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้

๔. นิกามะลาภี ย่อมได้บรรลุรูปฌาน ๔ เป็นอย่างน้อย

๕. อิทธิวิธัง ปัจจะนุโภติ ย่อมสามารถแสดงฤทธิ์ได้

๖. ทิพพะโสโต ทำให้มีหูทิพย์

๗. ปะระจิตตะวิชชานะนัง สามารถกำหนดรู้วารจิตของบุคคลอื่นได้

๘. ปุพเพนิวาสานุสสะติ ทำให้ระลึกชาติในปางก่อนได้

๙. ทิพพะจักขุ ทำให้มีตาทิพย์

๑๐. อาสะวักขะยะญาณัง ทำให้สิ้นอาสวกิเลสทั้งปวง


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |