| |
อหิริกเจตสิก   |  

อหิริกเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ไม่ละอายต่อบาปธรรม หรือ ไม่ละอายต่อทุจริตทุราชีพต่าง ๆ หมายถึง เป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศล ซึ่งไม่มีความละอายต่ออกุศลทุจริตต่าง ๆ มีกายทุจริต เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ เมื่ออหิริกเจตสิกบังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดแล้ว ย่อมทำให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกที่กระด้าง ไม่น้อมจิตไปในความดีงาม จากบุคคลที่มีความละอายต่อบาปธรรมหรือต่อทุจริตทุราชีพอยู่ ย่อมกลับกลายเป็นบุคคลที่หมดความละอาย ด้านที่จะประพฤติทุจริตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมา เพราะอหิริกเจตสิกเมื่อประกอบกับจิตแล้ว ย่อมทำให้สัมปยุตตธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนให้กระด้างหมดความละอายต่อความชั่ว จึงทำให้จิตและเจตสิกมีสภาพที่เป็นอกุศลขึ้นมาได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |