| |
ลักษณะของคนเกียจคร้าน ๓ ประการ   |  

ถีนะและมิทธะเจตสิก ๒ ดวงนี้ ย่อมเป็นเหตุให้บุคคลเกิดความเกียจคร้าน ท้อแท้ใจต่อกิจการงานอันเป็นกุศล ทำให้เป็นคนมีลักษณะ ๓ ประการ คือ

๑. นิกขิตตะธุระตา มีนิสัยเฉื่อยชาทอดธุระที่คิดไว้ว่าจะทำนั้นเสีย

๒. นิพพินทะตา มีนิสัยจับจด เบื่อหน่ายกิจการงานที่ทำอยู่นั้น ไม่หวังพัฒนาฝีมือ ไม่หวังพัฒนาผลงาน หรือไม่หวังเอาดีจากการทำงาน ทำงานเพราะความจำเป็นบีบบังคับ โดยไม่มีใจรักในการทำงาน

๓. สะตะตัง สังคะระตา ชอบผัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอ ไม่กระตือรือร้นในการทำงานให้สำเร็จเรียบร้อย


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |