| |
ความหมายของโผฏฐัพพรูป   |  

ในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนีรุ.๒๓๑ ได้แสดงความหมายของโผฏฐัพพรูปไว้เพียงสั้น ๆ ดังต่อไปนี้

คำว่า โผฏฐัพพะ [โผฏฐัพพารมณ์คือสัมผัส] คือ รูปที่ถูกกระทบ

การกระทบในที่นี้ คือ การที่อารมณ์มีรูปเป็นต้นสัมผัสกับปสาทรูปและการกระทบกระทั่งระหว่างมหาภูตรูปในรูปกลาป การกระทบทั้ง ๒ นั้นไม่มีในอาโปธาตุ เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า อาโปธาตุวิวชฺชิตํ [ยกเว้นอาโปธาตุ] ฯ

บทสรุปของผู้เขียน:

โผฏฐัพพรูป ได้แก่ โผฏฐัพพารมณ์ คือ การกระทบสัมผัส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึง หมายถึง รูปดิน รูปไฟ และรูปลม ที่สามารถกระทบกับกายประสาทได้ และเป็นอารมณ์แก่กายวิญญาณจิตและกายทวาริกจิตอื่น ๆ ที่ปรากฏทางกายทวารเท่านั้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |