| |
อสาธารณญาณ ๖ ประการ   |  

อสาธารณญาณ หมายถึง ปัญญาญาณที่มีได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่เป็นสาธารณะแก่พระพระสาวกหรือบุคคลเหล่าอื่น มี ๖ ประการ คือ

๑. อินท๎ริยปโรปริยัตติญาณ คือ ญาณปัญญาที่หยั่งรู้ความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย

๒. อาสยานุสยญาณ คือ ญาณปัญญาที่หยั่งรู้อัธยาศัยและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย

๓. ยมกปาฎิหาริยญาณ คือ ญาณปัญญาที่ทำให้พระองค์ทรงสามารถแสดงยมกปาฎิหาริย์ได้

๔. มหากรุณาสมาปัตติญาณ คือ ญาณปัญญาที่เป็นเหตุให้สามารถเข้าสมาบัติมีมหากรุณาเป็นอารมณ์ได้

๕. สัพพัญญุตญาณ คือ ญาณปัญญาที่ทรงหยั่งรู้สรรพสิ่งทั้งปวง

๖. อนาวรณญาณ คือ ญาณปัญญาที่ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง โดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้นปิดบังได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |