| |
อาฆาตวิรัติ ๑๐ ประการ   |  

อาฆาตวิรัติ คือ อุบายสำหรับกำจัดความอาฆาต [ก่อให้เกิดเมตตา] มี ๑๐ ประการ คือ กำจัดความอาฆาตเป็นข้อ ๆ ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๙ ด้วยคิดว่า ข้อที่ไม่เป็นเช่นนั้น เราจักได้ในเขาแต่ที่ไหน ส่วนข้อ ๑๐ พึงกำจัดด้วยการมีสติกำหนดรู้บ่อย ๆ รักษาจิตใจให้สงบเยือกเย็นขึ้นเรื่อย ๆ ย่อมสามารถถ่ายถอนความอาฆาตข้อนี้ได้

อาฆาตวิรัติ มี ๑๐ ประการ คือ

๑. คิดเสียว่า การที่เขาได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา ก็ห้ามเขาไม่ได้

๒. คิดเสียว่า การที่เขากำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา ก็ห้ามเขาไม่ได้

๓. คิดเสียว่า การที่เขาจักทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา ก็ห้ามเขาไม่ได้

๔. คิดเสียว่า การที่เขาได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เรารัก ก็ห้ามเขาไม่ได้

๕. คิดเสียว่า การที่เขากำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เรารัก ก็ห้ามเขาไม่ได้

๖. คิดเสียว่า การที่เขาจักทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เรารัก ก็ห้ามเขาไม่ได้

๗. คิดเสียว่า การที่เขาได้ทำประโยชน์แก่ผู้ที่เราเกลียดชัง ก็ห้ามเขาไม่ได้

๘. คิดเสียว่า การที่เขากำลังทำประโยชน์แก่ผู้ที่เราเกลียดชัง ก็ห้ามเขาไม่ได้

๙. คิดเสียว่า การที่เขาจักทำประโยชน์แก่ผู้ที่เราเกลียดชัง ก็ห้ามเขาไม่ได้

๑๐. คิดเสียว่า การที่จะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ หรือโดนนั่นชนนี้ก็ห้ามไม่ได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |