| |
อนาคามิผลจิต   |  

อนาคามิผลจิต หมายถึง จิตที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งอนาคามิมรรคจิตโดยทันที ไม่มีจิตดวงอื่นมาเกิดคั่นระหว่างเป็นอกาลิโก เกิดขึ้นเพื่อเสวยวิมุตติสุขที่อนาคามิมรรคจิตได้ทำการประหาณกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยเป็นสมุจเฉทปหานแล้ว หรือเป็นจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่พระอนาคามีบุคคลเข้าผลสมาบัติ และพระอนาคามีผู้ได้ฌานสมาบัติ ๘ ใช้เป็นบาทในเข้านิโรธสมาบัติ และเกิดขึ้นหลังจากออกนิโรธสมาบัติแล้ว

อนาคามิผลจิต เมื่อเกิดขึ้นย่อมให้สำเร็จกิจ ๓ ประการ คือ

๑. ทำให้บุคคลนั้น ได้ชื่อว่า อนาคามิผลบุคคล หรือ พระอนาคามี

๒. อนาคามิผลจิตเกิดขึ้น เพื่อเสวยวิมุตติสุขที่เกิดจากการที่อนาคามิมรรคจิตได้ประหาณกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย โดยสมุจเฉทปหานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. อนาคามิผลจิต เกิดขึ้นเพื่อนำบุคคลให้ข้ามพ้นจากกามโลกโดยเด็ดขาด หมายความว่า พระอนาคามีบุคคลทั้งหลาย ย่อมไม่กลับมาปฏิสนธิในกามโลกอีกต่อไปแล้ว แต่จะเกิดในสุทธาวาสภูมิ ๕ หรือถ้าได้อรูปฌานก็ไปเกิดในอรูปภูมิ ตามสมควรแก่ฌานที่ตนเองได้ แล้วจะได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลและเข้าสู่ปรินิพพานไปในพรหมโลกนั้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |