| |
อานิสงส์ของผู้มีศีลสมบูรณ์ ๕ ประการ

๑. อัปปะมาทาธิกะระณัง มะหันตัง โภคักขันธัง อะธิคัจฉะติ ย่อมได้ประสบกองแห่งโภคทรัพย์เป็นอันมาก

๒. กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคัจฉะติ ชื่อเสียงเกียรติยศย่อมฟุ้งขจรไป [ทั่วทุกทิศ ทั้งตามลมและทวนลม]

๓. วิสาระโท อุปะสังกะมะติ อะมังกุภูโต เป็นผู้มีความองอาจแกล้วกล้าในการเข้าสู่สังคมโดยไม่มีความเก้อเขินหวาดระแวง

๔. อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรติ เป็นผู้ไม่หลงทำกาลกิริยา [ไม่หลงตาย]

๕. กายัสสะ เภทา ปะรัมมะระณา สุคคะติง สัคคัง โลกัง อุปปัชชะติ เมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |