| |
นิยาม คือ กฎแห่งธรรมชาติ ๕ ประการ   |  

สิ่งมีชีวิต คือ สัตว์ทั้งหลาย และสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหลายนั้น ย่อมมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นและมีความเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยเหล่านั้น กฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยเหล่านั้น เรียกว่า นิยาม มี ๕ ประการรุ.๖๐๔ คือ

๑. กัมมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการให้ผลของกรรม

๒. อุตุนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม

๓. พีชนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพันธุกรรม

๔. จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต

๕. ธัมมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับสภาวธรรมที่เป็นเหตุและผล


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |