| |
ความปฏิกูลของร่างกาย ๙ ประการ   |  

ในคัมภีร์ปปัญจสูทนีอรรถกถาแห่งมัชฌิมนิกาย ท่านพระอรรถกถาจารย์ได้แสดงความปฏิกูลของร่างกายไว้ ๙ ประการรุ.๔๖๗ คือ

๑. สชาติมังสตายะ โดยความเป็นเนื้ออันเป็นไปกับด้วยชาติกำเนิด

๒. ญาติมังสตายะ โดยความเป็นเนื้อแห่งญาติ

๓. ปุตตมังสตายะ โดยความเป็นเนื้อแห่งบุตร

๔. ปิยปุตตมังสตายะ โดยความเป็นเนื้อแห่งบุตรผู้เป็นที่รัก

๕. ตรุณมังสตายะ โดยความเป็นเนื้ออันอ่อน

๖. อามมังสตายะ โดยความเป็นเนื้ออันดิษ

๗. อโภคมังสตายะ โดยความเป็นเนื้ออันไม่น่าบริโภค

๘. อโลณตายะ โดยความเป็นของไม่เค็ม

๙. อธูปิคตายะ โดยความเป็นของยังไม่ได้ปิ้งย่าง


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |