| |
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งที่น่าปรารถนา ๑๐ ประการ   |  

๑. ความเกียจคร้าน เป็นอันตรายต่อ โภคสมบัติ

๒. การไม่ประดับ เป็นอันตรายต่อ ผิวพรรณ

๓. การไม่ทำสิ่งสัปปายะ เป็นอันตรายต่อ ความไม่มีโรค

๔. การคบมิตรชั่ว เป็นอันตรายต่อ ศีล

๕. การไม่สำรวมอินทรีย์ เป็นอันตรายต่อ พรหมจรรย์

๖. การแกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อน เป็นอันตรายต่อ มิตรภาพ

๗. การไม่สาธยาย เป็นอันตรายต่อ ความเป็นพหูสูต

๘. การไม่ฟังด้วยดี เป็นอันตรายต่อ ปัญญา

๙. การไม่ประกอบความเพียร เป็นอันตรายต่อ ธรรม

๑๐. การปฏิบัติผิดทาง เป็นอันตรายต่อ สวรรค์


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |