| |
ตัณหาที่เกี่ยวกับอวัตถาภูมิ   |  

ตัณหา หมายถึง สภาพที่เป็นความยินดี ความปรารถนา ความใคร่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาทั้งปวง เมื่อจำแนกตัณหาโดยธรรมที่เป็นไปในภพภูมิต่าง ๆ แล้ว แบ่งออกเป็น ๓ อย่าง คือ

๑. กามตัณหา ได้แก่ โลภเจตสิก ที่เกิดความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์ กล่าวคือ รูป [สีต่าง ๆ] เสียง กลิ่น รส สัมผัส และความรู้สึกนึกคิดที่เกี่ยวกับอารมณ์ ๕ อย่างข้างต้นนั้น หรือความรู้สึกนึกคิดรับรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับกามาวจรจิต ๕๔ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเอง

๒. รูปตัณหา ได้แก่ โลภเจตสิก ที่เกิดความยินดีพอใจในรูปฌาน รูปภพ หรือ สมถอารมณ์ ซึ่งเป็นสภาพของนามธรรมที่ปรากฏทางมโนทวารอย่างเดียว

๓. อรูปตัณหา ได้แก่ โลภเจตสิกที่เกิดความยินดีพอใจในอรูปฌาน อรูปภพ หรืออรูปกรรมฐาน ซึ่งเป็นสภาพของนามธรรมที่ปรากฏทางมโนทวารอย่างเดียว


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |