| |
อานิสงส์ของทานกุศล ๔ ประการ   |  

อานิสงส์ของทานกุศลดังกล่าวแล้วนั้น เมื่อสรุปแล้ว มี ๔ ประการ คือ

๑. ทานัง สัคคัสสะ โสปาณัง ทานกุศลชื่อว่า เป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่สวรรค์

๒. ทานัง ปาเถยยะมุตตะมัง ทานกุศลชื่อว่า เป็นเสบียงอันยอดเยี่ยม ซึ่งติดตัวไปโดยปราศจากอันตรายต่าง ๆ และให้ผลคือความสะดวกสบายแก่ผู้ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ

๓. ทานัง อุชุคะตัง มัคคัง ทานกุศลชื่อว่า เป็นทางสายตรงไปสู่พระนิพพาน

๔. ทานัง โมกขะปะทัง วะรัง ทานกุศลชื่อว่า เป็นเหตุอย่างประเสริฐที่จะยังตนให้พ้นจากสังสารวัฏได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |