| |
วิปริณามลักษณะของรูป ๕ ประการ   |  

รูปธรรมของสัตว์ทั้งหลายและสิ่งทั้งปวงที่เกิดจากเหตุปัจจัย ย่อมมีสภาพไม่คงที่ มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัยนั้นด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ในปฏิจจสมุปบาทท่านจึงแสดงความเกิดขึ้นของรูปธรรมเพราะเหตุปัจจัย ๕ ประการ ด้วยเหตุนั้น รูปธรรมทั้งหลายจึงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุปัจจัย ๕ ประการรุ.๖๐๖ ดังต่อไปนี้

๑. อวิชฺชานิโรธา รูปนิโรโธ รูปดับไปเพราะอวิชชาดับ

๒. ตณฺหานิโรธา รูปนิโรโธ รูปดับไปเพราะตัณหาดับ

๓. อุปาทานนิโรธา รูปนิโรโธ รูปดับไปเพราะอุปาทานดับ

๔. กมฺมนิโรธา รูปนิโรโธ รูปดับไปเพราะกรรมดับ

๕. อาหารนิโรธา รูปนิโรโธ รูปดับไปเพราะอาหารดับ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |