| |
ลักษณะของบุคคลผู้หนักในราคจริต ๘ ประการ   |  

๑. มายา เป็นคนเจ้าเล่ห์ มารยา ชอบหลอกให้คนอื่นหลงงงงวย

๒. สาเถยยะ เป็นคนชอบโอ้อวด ชอบความยกยอ ชอบความมีหน้ามีตาในสังคม

๓. มานะ เป็นคนถือตัว มีความหยิ่งผยอง ชอบเอาตนไปเปรียบกับบุคคลอื่น หรือสิ่งอื่น

๔. ปาปิจฉตา เป็นผู้มีความปรารถนาลามก คือ มีความคิดเป็นไปในทางอกุศล โดยมาก

๕. มหิจฉตา เป็นคนมีความอยากใหญ่ มักใหญ่ใฝ่สูงทะเยอทะยานจนเกินศักดิ์

๖. อสันตุฏฐิตา ไม่มีความสันโดษ ไม่รู้จักพอ ปรารถนาอยากได้ไม่สิ้นสุด

๗. สิงคะ เป็นคนเจ้าแง่แสนงอน จิตใจซ่อนเร้น ไม่เปิดเผย

๘. จาปัลยะ เป็นคนขี้โอ่ ชอบให้คนอื่นยกยอปอปั้นเอาอกเอาใจ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |