| |
ติรัจฉานโยนิ กำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ๕ ประเภท

ติรัจฉานโยนิ คือ สภาพของสัตว์เดรัจฉานที่เกิดขึ้นในติรัจฉานภูมิ คือ กำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้น มี ๕ ประเภทรุ.๖๗๗ คือ

๑. ติณภักขา เดรัจฉานที่มีหญ้าเป็นอาหาร เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น

๒. คูถภักขา เดรัจฉานที่มีอุจจาระเป็นอาหาร เช่น เป็ด ไก่ สุกร สุนัข เป็นต้น

๓. เดรัจฉานที่เกิดแก่และตายในที่มืด เช่น ตั๊กแตน ไส้เดือน เป็นต้น

๔. เดรัจฉานที่เกิดแก่และตายในน้ำ เช่น เต่า ปลา เป็นต้น

๕. เดรัจฉานที่เกิดแก่และตายในสิ่งโสโครก เช่น ในซากศพ ปลาเน่า ขนมบูด น้ำครำ น้ำเน่า ได้แก่ หมู่หนอน เป็นต้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |