| |
ธรรมดาของสตรี ๕ ประการ   |  

ปกติของสตรีในโลกนี้ มี ๕ ประการรุ.๒๖๔ คือ

๑. ต้องการบุรุษ

๒. ใฝ่ใจในเครื่องแต่งตัว

๓. มั่นใจในบุตร

๔. ไม่ชอบใจให้หญิงอื่นมาร่วมสามี

๕. ต้องการความเป็นใหญ่ในบ้าน

ลักษณะทั้ง ๕ ประการนี้ เป็นธรรมดาของสตรีโดยทั่วไป ยกเว้นสตรีที่เป็นสัตบุรุษ หรือหญิงเหล็ก หรือหญิงนักบุญ ที่สามารถอดกลั้นและข่มทับความรู้สึกเหล่านี้ได้ หรือสตรีที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญที่มีกำลังแรงกล้า ที่เรียกว่า อสังขาริกกุศลกรรม ซึ่งเป็นผู้มีลักษณะเป็นผู้นำมีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความมั่นใจในตนเองสูง ย่อมไม่เกิดความรู้สึกต้องการในสภาวะทั้ง ๕ ประการนี้เลย เพราะหล่อนมีสิ่งอื่นที่เป็นสาระแก่นสารหรือมีอุดมการณ์ที่สูงกว่าสิ่งเหล่านี้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |