| |
นิสัยประจำตัวของบุคคล ๘ จำพวก   |  

บุคคลที่เกิดมาแต่ละคน ย่อมมีนิสัยหรือสันดานติดตัวมาแต่ชาติปางก่อน ที่ตนเองได้สั่งสมมา ที่เรียกว่า นิสัย หรือ สันดาน ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าสั่งสมเรื่องที่ดีมา ย่อมเกิดเป็นคนมีนิสัยดี แต่ถ้าสั่งสมเรื่องที่ไม่ดีมา ย่อมเกิดมาเป็นคนนิสัยอันธพาล นอกจากนี้ กรรมยังสร้างสรีระร่างกายและอวัยวะ ที่เรียกว่า กัมมชรูป ขึ้นมาเพื่อรองรับผลของบุญและบาปที่ตนเองได้กระทำไว้ด้วย เพราะฉะนั้น สรีระร่างกายและนิสัยจิตใจของบุคคลจึงมีความแตกต่างกันเป็น ๘ ประการ รุ.๖๑๓คือ

๑. คนพาล มีนิสัย อวดดี เย่อหยิ่ง

๒. คนจองหอง มีนิสัย เกะกะระราน

๓. คนหนุ่มสาว มีนิสัย คึกคะนอง

๔. ผู้หญิง มีนิสัย ว้าวุ่นใจไม่เข้าเรื่อง

๕. บัณฑิต มีนิสัย สงบนิ่ง ใช้วิจารณญาณ

๖. ผู้ใหญ่ มีนิสัย สุขุม รอบคอบ ผ่อนผัน

๗. เด็กทารก มีนิสัย ชอบร้องไห้

๘. คนโลภ มีนิสัย หมกมุ่น อยากได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |