| |
ลักษณะแห่งพระธรรมวินัย ๘ ประการ

๑. วิราคายะ สังวัตตะติ เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด

๒. วิสังโยคายะ สังวัตตะติ เป็นไปเพื่อพรากสัตว์ออกจากภพ

๓. อะปะจะยายะ สังวัตตะติ เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกองกิเลส

๔. อัปปิจฉะตายะ สังวัตตะติ เป็นไปเพื่อความมักน้อย

๕. สันตุฏฐิตายะ สังวัตตะติ เป็นไปเพื่อความสันโดษ

๖. ปะวิเวกายะ สังวัตตะติ เป็นไปเพื่อความสงัด

๗. วิริยารัมภายะ สังวัตตะติ เป็นไปเพื่อปรารภความเพียร

๘. สุภะระตายะ สังวัตตะติ เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่าย

ส่วนสิ่งที่เป็นไปตรงกันข้ามจากสภาพธรรมทั้ง ๘ ประการนี้ ไม่ชื่อว่า ธรรม ไม่ชื่อว่า วินัย ไม่ชื่อว่า หลักคำสอนที่ดีงามของพระบรมศาสดา ฯ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |