| |
อรหัตตผลจิต   |  

อรหัตตผลจิต หมายถึง จิตที่เกิดขึ้นติดต่อกันทันทีหลังจากอรหัตตมรรคจิตดับไปแล้ว โดยไม่มีจิตอื่นมาเกิดคั่นระหว่าง เป็นอกาลิโก หรือเป็นจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่พระอรหันต์เข้าผลสมาบัติ หรือพระอรหันต์ผู้ได้ฌานสมาบัติ ๘ ใช้เป็นบาทในการเข้านิโรธสมาบัติ

อรหัตตผลจิต เมื่อเกิดขึ้นย่อมให้สำเร็จกิจ ๓ ประการ คือ

๑. ทำให้บุคคลนั้น ได้ชื่อว่า อรหัตตผลบุคคล หรือ พระอรหันต์

๒. ทำให้บุคคลข้ามพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏ์โดยเด็ดขาด

๓. อรหัตตผลจิต เกิดขึ้นเพื่อเสวยวิมุตติสุข หลังจากอรหัตตมรรคจิตได้ทำการประหาณอนุสัยกิเลสและอกุศลกรรมบถที่เหลือจากมรรคเบื้องต่ำได้ประหาณไปแล้วทั้งหมดโดยสมุจเฉทปหาน


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |