| |
สรุปรูป ๒๘ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท   |  

คณาจารย์อภิธรรมในประเทศไทย มีอาจารย์วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี เป็นต้นรุ.๓๖ ได้แสดงสรุปรูป ๒๘ ที่แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทไว้ดังนี้

รูปหมวดใหญ่ รูปหมวดเล็ก รูปหมวดใหญ่

๑] มหาภูตรูป ๔ ๑. มหาภูตรูป มี ๔ รูป ๒. ปสาทรูป มี ๕ รูป ๓. โคจรรูป มี ๔ รูป ๔. ภาวรูป มี ๒ รูป ๑] นิปผันนรูป ๑๘ ๕. หทยรูป มี ๑ รูป ๖. ชีวิตรูป มี ๑ รูป ๒] อุปาทายรูป ๒๔ ๗. อาหารรูป มี ๑ รูป ๘. ปริจเฉทรูป มี ๑ รูป ๙. วิญญัติรูป มี ๒ รูป ๒] อนิปผันนรูป ๑๐ ๑๐. วิการรูป มี ๓ รูป ๑๑. ลักขณรูป มี ๔ รูป

ในจำนวนรูป ๒๘ ที่แสดงเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ นี้ อาจแสดงเป็นประเภทเล็กได้ ๑๑ ประเภท ตามหมวดหมู่ของรูปที่แสดงไว้นั้น ตั้งแต่มหาภูตรูปจนถึงอาหารรูป รวม ๑๘ รูปนั้น ชื่อว่า เป็นรูปปรมัตถ์โดยแท้ เรียกว่า นิปผันนรูป ส่วนรูปที่เหลืออีก ๑๐ รูป นับตั้งแต่ปริจเฉทรูปจนถึงลักขณรูป ๔ นั้น ไม่ใช่เป็นรูปปรมัตถ์โดยแท้ แต่เป็นรูปพิเศษที่เกิดขึ้นโดยเป็นอาการของรูปปรมัตถ์แท้ ๑๘ รูปเท่านั้น เรียกว่า อนิปผันนรูป


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |