| |
ผลของมหาวิปากจิตที่เป็นอุเบกขา ๕ ประการ

ผลของมหาวิปากจิตที่เป็นอุเบกขาเวทนา ย่อมให้ผลเป็นบุคคลที่มีลักษณะและอุปนิสัยดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกัน คือ

๑. ทำให้ปฏิสนธิเป็นอุเบกขาสหคตบุคคล คือ บุคคลที่มีปฏิสนธิจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา เป็นคนเฉย ๆ ไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใส

๒. เป็นผู้มีอุปนิสัยเย็นชาไม่ค่อยร่าเริงสนุกสนาน

๓. เป็นผู้วางเฉยต่ออารมณ์ที่ได้ประสบพบเห็นนั้นโดยมาก

๔. เป็นผู้ที่มีความสุขุมคัมภีรภาพ [นอกจากได้ประสบกับอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอ อาจทำให้เป็นคนอารมณ์ดี มีความรื่นเริงสนุกสนานขึ้นมาก็ได้]

๕. เป็นผู้มีสันดานคล้ายคนใบ้ ชอบอยู่สงัดตามลำพัง ไม่ชอบคลุกคลีกับหมู่คณะ มีเพื่อนฝูงน้อย ไม่ค่อยพูดจาสนทนากับใคร ถามหลายคำ แต่ตอบเพียงคำสองคำแล้วก็เงียบครึม [นอกจากได้รับเหตุปัจจัยแวดล้อมใหม่ อาจกลายเป็นคนชอบเจรจาพูดคุยขึ้นมาก็ได้]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |