| |
ผัสสเจตสิก   |  

ผัสสเจตสิก เป็นธรรมชาติที่กระทบกับอารมณ์ หมายความว่า เป็นสภาวธรรมที่ทำให้จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนนั้นกระทบกับอารมณ์ ๖ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางทวาร ๖ ดังมีวจนัตถะแสดงว่า “อารัมมะณัง ผุสสะตีติ = ผัสโส [วา] เยนะ อารัมมะณัง จิตตะเจตะสิกา ผุสสันตีติ = ผัสโส” แปลความว่า ธรรมชาติที่กระทบซึ่งอารมณ์ ชื่อว่า ผัสสะ หรือ ธรรมชาติที่เป็นเหตุให้จิตเจตสิกทั้งหลายกระทบอารมณ์ ชื่อว่า ผัสสะ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |