| |
ขนาดของปรมาณู   |  

รูปกลาปนั้น ย่อมมีขนาดเท่ากับเม็ดปรมาณูหนึ่ง ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า พระอรรถกถาจารย์ได้แสดงถึงขนาดของเม็ดปรมาณูหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับส่วนของศีรษะเหา โดยอนุมานนัย ดังต่อไปนี้

๑ ศีรษะเหา เท่ากับ ๗ ลิกขาณู

๑ ลิกขาณู เท่ากับ ๓๖ รถเรณู

๑ รถเรณู เท่ากับ ๓๖ ตัชชารี

๑ ตัชชารี เท่ากับ ๓๖ อณู

๑ อณู เท่ากับ ๓๖ ปรมาณู

๑ ปรมาณู เท่ากับ ๑ กลาปรูป

[๑ ศีรษะเหา เท่ากับ ๗x๓๖x๓๖x๓๖x๓๖ = ๑๑,๗๕๗,๓๑๒ กลาป]

เพราะฉะนั้น ๑ ศีรษะเหา จึงเท่ากับ สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสองกลาป


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |