| |
สีของน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจเป็นไปตามจริต   |  

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค หมวดสมาธินิทเทส ว่าด้วยเรื่องกายคตาสติ ท่านพระพุทธโฆสาจารย์ได้แสดงถึงน้ำเลี้ยงหัวใจรุ.๒๘๗ ไว้ดังต่อไปนี้

โลหิตนี้นั้นของคนราคจริตมีสีแดง ของคนโทสจริตมีสีดำ ของคนโมหจริตมีสีเหมือนน้ำล้างเนื้อ ของคนวิตกจริตมีสีดังเยื่อถั่วฟู ของคนสัทธาจริตมีสีดังดอกกรรณิการ์ ของคนปัญญาจริตใสผ่องไม่ขุ่นมัว ขาวบริสุทธิ์ปรากฏดังสีแก้วมณีแท้ที่เจียระไนแล้ว

เมื่อสรุปความแล้ว สีของน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจที่เป็นไปตามจริตทั้ง ๖ นั้นมีดังต่อไปนี้

๑. ผู้มากด้วยราคจริต น้ำเลี้ยงหัวใจ ย่อมมีสีแดง

๒. ผู้มากด้วยโทสจริต น้ำเลี้ยงหัวใจ ย่อมมีสีดำ

๓. ผู้มากด้วยโมหจริต น้ำเลี้ยงหัวใจ ย่อมมีสีแดงเรื่อ ๆ เหมือนน้ำล้างเนื้อ

๔. ผู้มากด้วยวิตกจริต น้ำเลี้ยงหัวใจ ย่อมมีสีขุ่น ๆ เหมือนน้ำเยื่อถั่วฟู

๕. ผู้มากด้วยสัทธาจริต น้ำเลี้ยงหัวใจ ย่อมผ่องใสบริสุทธิ์ มีสีเหลืองอ่อน คล้ายดอกกรรณิการ์

๖. ผู้มากด้วยพุทธิจริต น้ำเลี้ยงหัวใจ ย่อมบริสุทธิ์สะอาด มีสีขาวเหมือนแก้วที่เจียระไนแล้ว

[สำหรับสีของน้ำเลี้ยงหัวใจของคนโมหจริต บางท่านว่า มีสีเหมือนน้ำถั่วต้มบ้าง น้ำซาวข้าวบ้าง]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |