| |
ลักษณะประจำตัวของคนวิตกจริต ๗ ประการ   |  

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านพระพุทธโฆสาจารย์ได้แสดงลักษณะนิสัยหรือธัมมปวัตติ คือนิสัยและความประพฤติของบุคคลผู้หนักในวิตกจริตไว้ ๗ ประการรุ.๒๙๑ ดังต่อไปนี้

๑. ภัสสพหุลตา ชอบคุยฟุ้ง [พูดไม่มีเรื่องจบ]

๒. คณารามตา ชอบคลุกคลีกับหมู่คณะ [อยู่คนเดียวไม่เป็นสุข]

๓. กุสลานุโยเค อรติ ไม่ชอบทำการกุศล [ทำความดีได้ยาก]

๔. อนวัฏฐิตกิจจตา ทำการงานไม่มั่นคง [ทำงานไม่เป็นชิ้นเป็น

๕. รัตติง ธูมายนา กลางคืนเป็นควัน [กลางคืนคิดวางแผนไว้มากมาย]

๖. ทิวา ปัชชลนา กลางวันเป็นเปลว [กลางวันกลับคิดเรื่องอื่นไปอีก]

๗. หุราหุรัง ธาวนา คิดพลุ่งพล่าน [คิดไปเรื่อยเปื่อย ไม่มีจบสิ้น]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |