| |
ผลของมหาวิปากจิตที่เป็นโสมนัส ๕ ประการ   |  

ผลของมหาวิปากจิตที่เป็นโสมนัสสเวทนา ย่อมให้ผลเป็นบุคคลที่มีลักษณะและอุปนิสัยดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกัน คือ

๑. ทำให้ปฏิสนธิเป็นโสมนัสสสหคตบุคคล คือ บุคคลที่เกิดด้วยจิตที่สหรคตด้วยโสมนัส มีบุคลิกลักษณะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส

๒. เป็นผู้มีนิสัยร่าเริงสนุกสนาน มีอารมณ์ขัน ชอบความสนุกสนานรื่นเริง

๓. เป็นผู้มีความยินดีต่ออารมณ์ที่พบเห็นได้ง่าย คือ ตอบสนองต่ออารมณ์ต่าง ๆ ด้วยความยินดี

๔. เป็นผู้ไม่ค่อยมีความสุขุมคัมภีรภาพ [นอกจากได้ฝึกฝนตนเองใหม่ หรือ ประสบกับอนิฏฐารมณ์อย่างหนัก ทำให้เป็นคนซึมเซา หรือเคร่งครึมขึ้นมาก็ได้]

๕. เป็นผู้ที่ชอบคลุกคลีกับหมู่คณะ มีเพื่อนฝูงมาก


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |