| |
การงานอันปราศจากโทษ ๑๐ ประการ   |  

๑. อุโปสถสมาทาน การสมาทานอุโสถศีล

๒. เวยยาวัจจกรณะ การช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบธรรม

๓. อารามโรปะ การสร้างวัด สร้างที่พักสงฆ์ เป็นต้น

๔. วนโรปะ การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างสวนป่า เป็นต้น

๕. เสตุกรณะ การสร้างสะพานสาธารณะให้บุคคลใช้สอย

๖. ปปกรณะ การสร้างประปา บ่อน้ำ สระน้ำ

๗. อุทปานทาน การตั้งภาชนะน้ำดื่มน้ำใช้ไว้เป็นอุทกทาน

๘. อุปัสสยทาน การให้ที่อยู่ที่อาศัย ให้ที่พัก

๙. ธัมมัฏฐะ การประพฤติปฏิบัติธรรม

๑๐. สีลสัมปันนะ การรักษาศีล


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |