| |
โอตตัปปเจตสิก   |  

โอตตัปปเจตสิก เป็นสภาวธรรมที่มีความเกรงกลัวต่อผลของบาปทั้งปวง ที่เป็นทุจริตทุราชีพต่าง ๆ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เป็นสภาวธรรมที่เป็นเครื่องเตือนสัมปยุตตธรรม คือ จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนให้ตระหนักถึงโทษของอกุศลกรรมและผลร้ายที่เกิดจากอกุศลต่าง ๆ ทำให้สัมปยุตตธรรมเหล่านั้นเกิดความเกรงกลัวต่อความชั่วและผลแห่งความชั่วที่จะได้รับ

โอตตัปปเจตสิก มีอุปมาเหมือนหญิงแพศยาผู้มีความเกรงกลัวต่อบาปธรรม ด้วยเคารพในผู้อื่น [กลัวคนอื่นจะตำหนิติเตียนเอา] โดยอาศัยเหตุภายนอกเป็นสมุฏฐาน เพราะฉะนั้น โอตตัปปเจตสิก จึงเป็นสภาวธรรมที่ปรารภเหตุภายนอกคือบุคคลอื่น แล้วเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำบาป เพราะกลัวสังคมติเตียนหรือลงโทษ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |