| |
คุณธรรมประจำจิตของพระอรหันต์ ๖ ประการ   |  

ในสังคีติสูตร ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงคุณธรรมที่มีประจำใจของพระอรหันต์ที่เป็นเครื่องสังเกตรู้ได้ เรียกว่า สตตวิหารธรรม มี ๖ ประการรุ.๒๔๖ คือ

๑. เห็นรูปแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีสติสัมปชัญญะอยู่

๒. ได้ยินเสียงแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีสติสัมปชัญญะอยู่

๓. สูดดมกลิ่นแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีสติสัมปชัญญะ

๔. ลิ้มรสแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีสติสัมปชัญญะอยู่

๕. ถูกต้องโผฏฐัพพะแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีสติสัมปชัญญะอยู่

๖. รู้แจ้งธรรมแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีสติสัมปชัญญะอยู่

[จิตของพระอรหันต์นั้น กิเลสตัณหาและกามทั้งหลาย เข้าไปประทุษร้ายไม่ได้อีกต่อไปแล้ว]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |