| |
นพรัตน์ [ธาตุดินที่แข็ง/มีค่า] ๙ ประการ

นพรัตน์ ว่าโดยปรมัตถธรรมแล้ว ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘ ที่มีธาตุดินเป็นประธานหรือมีธาตุดินมาก มีธาตุน้ำช่วยหล่อหลอม มีธาตุไฟช่วยรักษา และมีธาตุลมช่วยอุดหนุนไว้ ทำให้มีสภาพแข็งแกร่งมาก ได้รับการหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อม มีเหตุปัจจัยเป็นพิเศษ ทำให้มีความแข็งแกร่งและสีสันสวยงาม ทรงไว้ซึ่งคุณค่าและควรค่าแก่การประดับตกแต่งหรือมีไว้ครอบครองตามสมมุติบัญญัติของชาวลก มี ๙ ประการ คือ

๑. เพชร ๒. ทับทิม ๓. มรกต

๔. บุษราคัม ๕. โกเมน ๖. นิล

๗. มุกดา ๘. เพทาย ๙. ไพฑูรย์


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |