| |
ลักษณะของผู้มีสามีจิปฏิบัติ ๑๒ ประการ   |  

๑. อะภิชฌาปะหีนะตา เป็นผู้ละอภิชฌา ความละโมบเพ่งเล็งได้

๒. พ๎ยาปาทะปะหีนะตา เป็นผู้ละพยาบาทความปองร้ายได้

๓. โกธะปะหีนะตา เป็นผู้ละความโกรธได้

๔. อุปะนาหะปะหีนะตา เป็นผู้ละความผูกโกรธได้

๕. มักขะปะหีนะตา เป็นผู้ละความหลบหลู่บุญคุณท่านได้

๖. ปะลาสะปะหีนะตา เป็นผู้ละความตีตนเสมอท่านได้

๗. อิสสาปะหีนะตา เป็นผู้ที่ละความอิจฉาริษยาได้

๘. มัจฉะริยะปะหีนะตา เป็นผู้ที่ละความตระหนี่ได้

๙. สาเฐยยะปะหีนะตา เป็นผู้ที่ละความโอ้อวดได้

๑๐. มายาปะหีนะตา เป็นผู้ที่ละความเจ้าเล่ห์ได้

๑๑. ปาปิกะอิจฉะปะหีนะตา เป็นผู้ที่ละความปรารถนาลามกได้

๑๒. มิจฉาทิฏฐิปะหีนะตา เป็นผู้ที่ละความเห็นผิดได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |