| |
ธรรมของพระอริยสาวก ๘ ประการ

ธรรมอันเป็นคุณสมบัติของความเป็นพระอริยะนั้น มีเหมือนกัน ๘ ประการ คือ

๑. ทิฏฐธัมโม ผู้มีธรรมอันเห็นแล้ว

๒. ปัตตะธัมโม ผู้มีธรรมอันบรรลุแล้ว

๓. วิทิตะธัมโม ผู้มีธรรมอันรู้แจ้งแล้ว

๔. ปริโยคาฬ๎หะธัมโม ผู้มีธรรมอันหยั่งถึงแล้ว

๕. ติณณะวิจิกิจโฉ ผู้ข้ามพ้นความสงสัยได้แล้ว

๖. วิคะตะกังโข ผู้ปราศจากความสนเท่ห์สงสัย

๗. เวสารัชชะปัตโต ผู้ถึงความแกล้วกล้าปราศจากความครั่นคร้าม

๘. อะปะระปัจจะโย สัตถุสาสะเน ผู้ไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในหลักสัตถุศาสน์ คือ หลักคำสอนของพระบรมศาสดา


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |