| |
วจนัตถะ [คำจำกัดความ] ของวิญญัติรูป   |  

พระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะและอาจารย์วรรณสิทธิ ไวทยะเสวีรุ.๓๕๖ ได้แสดงความหมายและวจนัตถะของวิญญัติรูปไว้ ดังต่อไปนี้

วิญญัติรูป เป็นรูปที่แสดงอาการพิเศษให้รู้ความประสงค์ของกันและกันได้ ดังมีวจนัตถะแสดงว่า “อธิปฺปายํ วิญฺาเปตีติ = วิญฺตฺติ” แปลความว่า รูปใดทำให้ผู้อื่นรู้ถึงความประสงค์ เพราะเหตุนั้น รูปนั้น จึงชื่อว่า วิญญัติรูป

อีกนัยหนึ่ง “วิญฺายตีติ = วิญฺตฺติ” แปลความว่า รูปใดพึงรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะเหตุนั้น รูปนั้น จึงชื่อว่า วิญญัติรูป

วิญฺาเปตีติ วิญฺตฺติ” แปลความว่า รูปใดย่อมทำให้รูปอื่นเคลื่อนไหวได้ เพราะเหตุนั้น รูปนั้น จึงชื่อว่า วิญญัติรูป

หรืออีกนัยหนึ่ง “วิญฺาเปนฺติ ชนา วิญฺายนฺติ วา ชเนหิ อญฺมญฺสฺส จิตฺตานิ เอตายาติ = วิญฺตฺติ” แปลความว่า ชนทั้งหลายย่อมรู้จิตใจซึ่งกันและกันได้โดยอาศัยรูปนั้น หรือชนทั้งหลายย่อมรู้จิตใจซึ่งกันและกันได้โดยอาศัยรูปนั้น เพราะเหตุนั้น รูปที่เป็นเหตุให้ชนทั้งหลายรู้จิตใจซึ่งกันและกันได้นั้น จึงชื่อว่า วิญญัติรูป เพราะฉะนั้น วิญญัติรูปนี้ จึงมี ๒ อย่าง คือ กายวิญญัติรูป และ วจีวิญญัติรูป


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |